طبع خوراکی ها

طبع خوراکی ها
طبع خوراکی ها

طبع چیست ؟ پس از این که غذا در معده هضم شود غذا به شکل ترکیبی شبیه خون میشود که از نظر رنگ، بو، مزه و غلظت با هم متفاوت…

ادامه خواندن طبع خوراکی ها