You are currently viewing ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی عسل
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی عسل

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی عسل

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺁﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ 7087 ﻋﺴﻞ – ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﻲ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ – ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ 9037 – 2 ﺁﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ – ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺁﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻏﺬﺍ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﭼﺮﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﮔﺎﺯﻱ – ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ : ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ .ﺟﺪﻭﻝ 1 – ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺴﻞ
ﺭﺩﻳﻒ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ
1- ﻗﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ( ﮔﺮﻡ ﺩﺭﺻﺪ ) ﺣﺪ ﺍﻗﻞ 65
2- ﺳﺎﻛﺎﺭﺯ ( ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺻﺪ ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 5
3- ﺭﻃﻮﺑﺖ ( ﺩﺭﺻﺪ ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 20
4- ﺍﻗﻞ ﺣﺪ pH 3/5
5- ﺍﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ( ﻣﻴﻠﻲ ﺍﻛﻲ ﻭﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 40
6- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻳﺎﺳﺘﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻳﺎﺳﺘﺎﺯ (DN) ﺣﺪﺍﻗﻞ 3
7- ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻭﻛﺘﻮﺯ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺣﺪﺍﻗﻞ 0/9
8- ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ( ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ) ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 0/6
9- ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﺯﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 0/8
10- ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﻓﻮﺭﻓﻮﺭﺍﻝ HMF ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 40
11- ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻋﺴﻞ ( ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻋﺴﻞ ﭘﺮﺱ ﺷﺪﻩ ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 0/1
12- ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻋﺴﻞ ( ﻋﺴﻞ ﭘﺮﺱ ﺷﺪﻩ ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 0/5

روشهای آزمایشگاهی
روشهای آزمایشگاهی
0 0 votes
به این مطلب امتیاز بدهید
عضویت
اطلاع رسانی
3 نظر خود را بنویسید
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
Inline Feedbacks
View all comments
11 سال گذشته

نکته : زهر زنبور عسل و زهر مار از یک خانواده بوده و دارای ترکیبات شیمیائی بسیار نزدیک به یکدیگرند . کم بودن مقدار (دز) سم در هر نیش خوردگی باعث می گردد که شخص با خوردن یک یا دو نیش نمیرد . ولی با وجود این در هر 100 نفر 1 الی 5 نفر حساسیت فوق العاده شدید در مقابل زهر زنبور عسل از خود نشان می دهند و گاهی حتی یک نیش باعث مرگ آنها می گردد . باید این نکته را هم در نظر داشته باشید تعداد افرادی که در سال بر اثر نیش زنبور می میرند بیشتر از تعداد افرادی هستند که بر اثر نیش مار می میرند . اما با ید این نکته را هم مد نظر داشته باشید که انسان به مرور زمان قادر به مسونید در برابر نیش این زنبور را دارد . بطوری که یک انسان عادی در مدت 10 دقیقه با خوردن 20 نیش زنبور عسل به احتمال قوی باعث مرگش می شود . ولی یک زنبور دار با سابقه چندین ساله در این کار و خوردن و نیش خوردگی های زیاد با خوردن 100 نیش در مدت کم ، زیاد دچار مشکل نگردد . البته درد هنگام نیش خوردن برای انسان از بین نمی رود .

Milton Sullivan
11 سال گذشته

ويژگي هاي ميكروبيولوژي عسل مطابق جدول زير مي باشد: رديف /ويژگي ها /تعداد حد مجاز در گرم 1 كلستريديوم هاي احيا كننده سولفيت منفي 2 مخمر : 100 3 كپك : 100 بسته بندي: عسل مايع يا شان بايد در ظروفي بسته بندي شود كه اين ظروف بر روي تركيبات عسل، اثر سوء باقي نگذارند و ويژگي هاي ظروف، مطابق استاندارد مربوطه به شرح زير باشد: ظروف فلزي: استاندارد ملي شماره 1881 ظروف شيشه اي: استاندارد ملي شماره 1409 عسل را مي توان در ظروف پلاستيكي از نوع مجاز و بهداشتي در اندازه هاي مختلف بسته بندي كرد. نشانه گذاري: مشخصات زير بايد به طور واضح و خوانا به زبان فارسي و در صورت صادرات، به زبان انگليسي يا به زبان كشور خريدار روي ظروف نوشته شود: نوع و نام محصول، نام و نشاني توليد كننده، علامت تجاري، وزن خالص بر حسب گرم يا كيلوگرم، عبارت «ساخت ايران»، شماره سري ساخت، تاريخ توليد و انقضاء مصرف (روز، ماه و سال)، شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شرايط نگهداري (خشك و خنك). منبع: نشريه دنياي تغذيه، شماره 91.

Lucille Glenn
11 سال گذشته

۶_حتی می توانید از آن به عنوان دهان شویه هم استفاده کنید: یک قاشق عسل طبیعی را با یک فنجان آب گرم ترکیب کنید و دهان خود را با آن بشویید.