ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی عسل
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی عسل

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی عسل

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺁﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ 7087 ﻋﺴﻞ – ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻣﻲ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ – ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ 9037 – 2 ﺁﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ – ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺁﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻏﺬﺍ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﭼﺮﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﮔﺎﺯﻱ – ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ : ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ .ﺟﺪﻭﻝ 1 – ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺴﻞ
ﺭﺩﻳﻒ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ
1- ﻗﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﺰ ( ﮔﺮﻡ ﺩﺭﺻﺪ ) ﺣﺪ ﺍﻗﻞ 65
2- ﺳﺎﻛﺎﺭﺯ ( ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺻﺪ ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 5
3- ﺭﻃﻮﺑﺖ ( ﺩﺭﺻﺪ ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 20
4- ﺍﻗﻞ ﺣﺪ pH 3/5
5- ﺍﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ( ﻣﻴﻠﻲ ﺍﻛﻲ ﻭﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 40
6- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻳﺎﺳﺘﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻳﺎﺳﺘﺎﺯ (DN) ﺣﺪﺍﻗﻞ 3
7- ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻭﻛﺘﻮﺯ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺣﺪﺍﻗﻞ 0/9
8- ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ( ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ) ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 0/6
9- ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﺯﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 0/8
10- ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﻓﻮﺭﻓﻮﺭﺍﻝ HMF ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 40
11- ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻋﺴﻞ ( ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻋﺴﻞ ﭘﺮﺱ ﺷﺪﻩ ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 0/1
12- ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻋﺴﻞ ( ﻋﺴﻞ ﭘﺮﺱ ﺷﺪﻩ ) ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ 0/5

روشهای آزمایشگاهی
روشهای آزمایشگاهی
3 مرور دیدگاه
0 پاسخ های دیدگاه
0 دنبال کننده ها
 
دیدگاه های پرطرفدار
دیدگاه های داغ!
3 نویسنده های دیدگاه
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع رسانی

نکته : زهر زنبور عسل و زهر مار از یک خانواده بوده و دارای ترکیبات شیمیائی بسیار نزدیک به یکدیگرند . کم بودن مقدار (دز) سم در هر نیش خوردگی باعث می گردد که شخص با خوردن یک یا دو نیش نمیرد . ولی با وجود این در هر 100 نفر 1 الی 5 نفر حساسیت فوق العاده شدید در مقابل زهر زنبور عسل از خود نشان می دهند و گاهی حتی یک نیش باعث مرگ آنها می گردد . باید این نکته را هم در نظر داشته باشید تعداد افرادی که در سال بر اثر نیش زنبور می میرند… ادامه... »

ويژگي هاي ميكروبيولوژي عسل مطابق جدول زير مي باشد: رديف /ويژگي ها /تعداد حد مجاز در گرم 1 كلستريديوم هاي احيا كننده سولفيت منفي 2 مخمر : 100 3 كپك : 100 بسته بندي: عسل مايع يا شان بايد در ظروفي بسته بندي شود كه اين ظروف بر روي تركيبات عسل، اثر سوء باقي نگذارند و ويژگي هاي ظروف، مطابق استاندارد مربوطه به شرح زير باشد: ظروف فلزي: استاندارد ملي شماره 1881 ظروف شيشه اي: استاندارد ملي شماره 1409 عسل را مي توان در ظروف پلاستيكي از نوع مجاز و بهداشتي در اندازه هاي مختلف بسته بندي كرد. نشانه گذاري:… ادامه... »

۶_حتی می توانید از آن به عنوان دهان شویه هم استفاده کنید: یک قاشق عسل طبیعی را با یک فنجان آب گرم ترکیب کنید و دهان خود را با آن بشویید.