روستای کاسوا

، منزل و زنبورستان برادران حاتمی در نقشه ویکی مپیا مشخص شده است