پیشنهادمقدارومدت مصرف ژله رویال

الف:کودکان بیش ازیک سال ۲۰ الی ۳۰ میلی گرم قبل ازصبحانه
ب:بزرگسالان ۵۰ الی ۱۰۰ میلی گرم درسه وعده قبل ازغذا
شکل توصیه شده مصرف آن ، به صورت دودوره درمانی بیست ویک روزه،یکی درپاییزودیگری دربهارمی باشد.درهردوره درمان دوظرف ۱۲۵ گرمی عسل ،هرظرف رابا۶گرم ژله رویال مخلوط نموده وهرروزصبح ناشتایک قاشق مرباخوری ازاین مخلوط زیرزبان قرارداده تابابزاق دهان مخلوط گردد.این شکل مصرف بهترین روش ممکن است .مصرف هر۱۲۵ گرم عسل وژله رویال بایدیک ونیم هفته طول بکشد.برای کودکان ازمقادیرکمتری۱تا۲گرم ژله رویال در۱۲۵ گرم عسل استفاده می شود.اگرامکان تهیه ژله رویال خالص باشدهرروزصبح به اندازه یک نخودفرنگی ریزازآن جداکرده وزیرزبان بگذاریدواین کاررابه مدت سه هفته ادامه دهید.
امروزه ژله رویال درکارخانه های داروسازی مصرف زیادی داردوبه صورت آمپول وقرص دردسترس مشتریان قرارمی گیرد.ولی متاسفانه درکشورمان به استثنا برخی اززنبوردارهای بزرگ توجهی به تولیداین ماده نمی شودودرنتیجه این ثروت بزرگ ندانسته به بادمی رود.این ماده دردنیاوازجانب برخی ازکشورهابه قیمت بالاوقابل توجهی خریداری می شود.زنبوردارانی که دراقصی نقاط کشوربه زنبورداری مشغول هستند،به علت عدم اطلاع ازاهمیت این ماده گران بهایاعدم آشنایی بابرداشت ژله یادرعین حال به علت نبودن بازارفروش برای این محصول حجره های ملکه راکه حاوی این ماده ارزنده است بی پرواخراب کرده وبه دورمی اندازند.متاسفانه مجامع وارگانهای داروئی کشورمان یاشناختی ازاین ماده ندارندویاگرایش وحرکت عملی درجهت استفاده دارویی ازاین ماده مشاهده نگردیده است وبه این علت میزان تقاضا..محدوداست.درطی مدت۵الی ۶ماه ازسال به طورنرمال معمولاحدود۲۰۰گرم ژله ازیک کندوباکلنی قوی تولیدشده وبه هدرمی رود،البته بااستفاده ازروش های تولیدمی توان درطول یکسال بیش از۵۰۰گرم ژله تولیدنمود.حداکثرژله رویال به دست آمده ازیک حجره ملکه ۸۰۰ میلی گرم ومیانگین حدود۲۰۰-۱۵۰ میلی گرم می باشد.قیمت ژله رویال درممالک مختلف دنیا به خصوص کشورهای اروپایی حداقل هرگرم ۲۰۰۰۰ریال می باشدواین انگیزه ماده قابل توجهی درتولیداین ماده ارزنده خواهدبود.
قیمت ژله رویال درسل ۱۹۸۷براساس آنچه مجلات تجارتی زنبورداری اعلام شده بود۱۲۰دلاربرای هرپوند(۴۳۵گرم)بوده است،به عبارتی هرکیلوگرم حدود۲۶۴/۷دلار.
ژله رویال رانمی توان به صورت خالص واردبازارکرد،زیراحمل ونقل ونگهداری آن مشکلات زیادی ایجادمی کند.برای تجارتی کردن ژله رویال ،زنبورداران آن را باعسل مخلوط می کنندژله رویالی که به این ترتیب باعسل مخلوط می شود،می توان بدون هیچ گونه اشکالی تایک ونیم سال نگهداشت به شرط آنکه ازتابش نوربه آن جلوگیری شود.
طریقه جمع آوری ژله رویال ونگهداری آن
برای تهیه ژله رویال به مقدارکم ساده ترین راه یتیم کردن کلنی(خارج کردن ملکه)است.این کاربایددرتابستان انجام گیرد،پس ازخارج کردن ملکه ازکندوزنبوران پرستاربه طوراضطراری درسطح شانهاتعدادزیادی سلول ملکه ساخته ودرآنهاژله رویال می ریزندکه می توان پس از۳الی ۴روزآنهارااستخراج کرد.
برای تهیه مقادیرزیادبایدازروش پرورش ملکه استفاده نمود.برای این کارمعمولاازکلنی های قوی استفاده می شود.ملکه درطبقه پایین کندووبه وسیله پنجره ملکه حبس می شود.درطبقه دوم شانهابانوزادان جوان ،گرده وعسل فراوان وجوددارد.تعدادی سلولهای مومی شکل مصنوعی ملکه درست نموده وآنهارابه وسیله موم مذاب روی تخته های چوبی که هم عرض تخته های خودقاب هستندمی چسبانیم وتخته هارابه فاصله مساوی داخل قاب پیوندبامیخ می کوبیم به طوری که قابل چرخش به هرطرف باشد.
سپس یک قاب لاروجوان انتخاب کرده وبه وسیله سوزن پیوندجوانترین لاروراکه دراطراف آن ژله زیادریخته خارج کرده وبه سلولهای مصنوعی انتقال می دهیم .سپس قاب پیوندرابین قابهای نوزادان درطبقه بالاقرارمی دهیم زنبوران دراین سلولها ژله ریخته وپس از۳روزقاب پیوندراازکندو خارج ولاروهای موجوددرآنهارابه وسیله انبرک یاپنس خارج کرده وژله باقی مانده ره به وسیله قاشقک یادستگاه مکش خارج می نماییم.درصورت کارکردن خوب وصحیح از۸ سلول می توان یک گرم ژله رویال جمع کرد.برای تهیه یک کیلو گرم ژله رویال به ۲۵۰۰ سلول ملکه حاوی لارو سه روزه نیازمی باشد.ژله استخراج شده راپس ازصاف کردن به وسیله پارچه های صافی بسیارریزدرظروف نگهداری می کنند.برای نگه داری مدت طولانی بایددرسردخانه یافریزرزیرصفردرجه سانتیگرادنگهداری کرد.بعضی اوقات موادعالی آن متبلورمی گردندکه نبایدتصورکردکه فاسدوخراب شده است،به محض گرم کردن ذوب شده وبه حالت عادی بازمی گردد.درشرایط آزمایشگاهی تامدت ۱۸ماه ژله رویال رابدون آنکه تغییری درکیفیت آن حاصل شودنگهداری نموده وسپس آنرادرپرورش ملکه به کاربردندومشاهده شدکه ملکه های حاصل وضع نرمال داشتند.به طورکلی برای نگهداری ژله بایدازشیشه های ضخیم رنگی استفاده نمود.به طوری که درمقابل هواقرارنگیردومحیط نگهداری آن هم مرطوب نباشد.

درصورتی که مطالب مشکلی داشت لطفا به صورت واضح وشفاف توضیح دهید که به آن رسیدگی کنم واگر مشکلی درموردزنبورویاهرچیزدیگری داشتیددرقسمت نظرات قرارداده تااینکه به شما درهمان قسمت جواب داده البته تاانجاکه بتونم حتمارسیدگی میکنم.

دیدگاه بگذارید

  عضویت  
اطلاع رسانی