مشخصات کلنی های پرستار برای تولید ژله رویال

همانطور که گفته شد برای تولید ژله رویال در سطح وسیع از طریق یکی از روشهای پرورش ملکه استفاده می شود و در پرورش ملکه نیز به هر طریق که باشد . نیاز به کلنی های پرستار می باشند . وظیفه اصلی کلنی ها پرستار ، پرستاری از لاروهای جوانی می باشد که از کندوهای مادر به آنها انتقال داده می شود . بنابر این هر چه پذیرش آنها برای سلول ملکه بیشتر باشد از نظر زنبور دار مطلوبتر خواهد بود و ژله بیشتری تولید خواهد شد .

عوامل متعددی در حصول به نتیجه ( تولید ژله رویال) موثر است .

۱ – نژاد کلنی های پرستار: کندوهای محلی و بومی برای پرستاری بهتر از نژاد های اصلاح شده می باشند .

۲ – سلامتی کندوهای پرستار

۳ – شرایط مناسب کندو .

۴ – وضعیت نسلی و تعداد زنبورهای جوان .

بهترین زمان برای پرورش ملکه در هر منطقه زماناوج پرورش نوزادان می باشد چون در این زمان زنبوران پرستار به مقدار زیاد در کلنی بوده و کلیه نیازمندی های سلول ملکه (شاخون) را برآورده می نمایند .

همچنین کلنی های تولید ژله رویال باید دارای شرایط زیر باشند :

۱ – بسیار قوی و پر جمعیت بوده و اکثر جمعیت آن را زنبوران پرستار جوان تشکیل دهند .

۲ – گرده به مقدار کافی در کندو و جود داشته باشد.

۳ – شهد و یا عسل به مقدار کافی در اختیار کندو باشد .

۴ – شرایط آب و هوائی مناسب باشد.

 

دیدگاه بگذارید

  عضویت  
اطلاع رسانی